Се продава 419 м2 градежно земјиште во Чучер-Сандево, прекрасен поглед на скопската котлина, под манастирот св. Никита, веднаш над патот кој го дели селото од викенд-населбата, до автобуска станица. Цена 20 евра/м2.